Bechterevo liga sergančiųjų draugijos „Judesys“

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ (toliau – draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos visuomenės dalį, betarpiškai susijusią su reumatologiniais sąnarių susirgimais – fizinius asmenis bei organizacijas (juridinius asmenis), jungiančias: vaikus ir suaugusiuosius, sergančius Bechterevo liga, reumatoidiniu artritu ir kitomis reumatologinėmis sąnarių ligomis; gydytojus reumatologus ir klinikinius imunologus, kitų specialybių gydytojus (ypač šeimos gydytojus); dirbančiuosius reumatologinių sąnarių susirgimų diagnostikos ir vaistų tiekimo srityse.
2. Draugijos teisinė forma yra asociacija.
3. Draugijos buveinės adresas: Vytauto gatvė 69, LT-21110 Trakai.
4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.
6. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
7. Veiklos laikotarpis neribotas.

II. Draugijos tikslai ir veikla

7. Draugijos tikslai yra:
7.1. Atstovauti Lietuvoje gyvenantiems Bechterevo ligos, reumatoidinio artrito ir kitų reumatologinių sąnarių ligų padarinius kenčiantiems ar turintiems fizinę negalią žmonėms ir padėti jiems integruotis į visuomenę; siekti palankesnių įstatymų gydymosi, darbo, buitinėms, kultūrinėms ir mokymosi sąlygoms gerinti; padėti sudaryti sąlygas kompensuojamam vaistų įsigijimui bei reabilitaciniam gydymui, profesiniam persikvalifikavimui, darbo bei komercinei veiklai vystyti; sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms realizuoti savo gebėjimus;
7.2. Veikti bendromis ir sutelktomis pastangomis, panaudojant įvairius būdus bei priemones, gydant, šviečiant, tobulinant ir kitaip, savo veikloje spręsti esamas bei būsimas Lietuvos gyventojų reumatologinių sąnarių susirgimų , kaip visuomenės sveikatos sutrikimų, problemas;
7.3. Organizuoti ir vykdyti metodinę, psichologinę, medicininę, šviečiamąją ir juridinę pagalbą Draugijos nariams ir kitiems negalios ištiktiesiems;
7.4. Vykdyti įvairias programas ir projektus;
7.5. Bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldos, nevyriausybinėmis ir kitomis institucijomis;
7.6. Organizuoti konferencijas, seminarus ir kursus, įgyvendinti kitas mokymo priemones;
7.7. Skleisti informaciją apie sergančiųjų problemas ir pasiekimus;
7.8. Koordinuoti savo narių veiklą;
7.9. Atstovauti narių interesams ir juos ginti;
8. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius Draugija:
8.1. Teikia pasiūlymus visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo klausimais valstybės ir savivaldybių institucijoms bei sveikatos priežiūros įstaigoms;
8.2. Atstovauja Draugijos narius valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose;
8.3. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis;
8.4. Ruošia ir dalyvauja įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas;
8.5. Nekliudomai žodžiu, raštu ar kitokiais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, steigia visuomenės informavimo priemones ir užsiima leidyba;
8.6. Konsultuoja sveikatinimo klausimais;
8.7. Palaiko ryšius su medicinos mokslo, klinikinėmis, farmacinėmis ir kitomis medicinos įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;
8.8. Dalyvauja, deleguojant savo atstovus, į organizuojamas paskaitas, seminarus ir praktinius užsiėmimus su medikais ir kitais specialistais bei visuomenės veikėjais įvairiais, ligoniams rūpimais klausimais;
8.9. Teikia kultūrines, ekonomines bei socialines paslaugas;
8.10. Nuomoja patalpas ir kitas priemones, reikalingas asociacijos veiklai;
8.11. Organizuoja susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius, įstatymais nedraudžiamus, taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius, sprendžiant draugijos veiklos ir sergančiųjų problemas;
8.12. Sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus;
8.13. Valdo, naudoja Draugijai priklausantį turtą ir lėšas bei disponuoja jomis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka;
8.14. Gali jungtis į sąjungas, asociacijas, stoti į įvairias organizacijas, tame tarpe į tarptautines organizacijas bei dalyvauti įvairių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų veikloje;
8.15. Gali steigti fondus, viešąsias įstaigas, įmones, kitus juridinius asmenis;
8.16. Steigia filialus ir atstovybes;
8.17. Vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
8.18. Turi teisę gauti lėšų ar kitokio turto iš vietos ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų bei fizinių asmenų;
8.19. Draugija taip pat turi ir visas kitas, šiuose įstatuose neišvardintas juridinio asmens teises, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos:

9. Draugijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys draugijos įstatus bei pritariantys jos veiklai.
10. Draugijos narys turi teisę:
10.1. Dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje;
10.2. Naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis;
10.3. Susipažinti su draugijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
10.4. Bet kada išstoti iš draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
10.5 Rinkti ir būti renkamam į Draugijos valdymo organus;
10.6. Būti kitų Draugijų, Asociacijų nariu;
11. Draugijos narys privalo:
11.1. Laikytis Draugijos įstatų ir Draugijos valdymo organų sprendimų bei dalyvauti Draugijos veikloje;
11.2. Propaguoti Draugijos tikslus ir uždavinius;
11.3. Mokėti Draugijos valdymo organų nustatyta tvarka nario mokestį;
12. Stojamųjų įnašų ir Draugijos narių mokesčių dydis ir mokėjimo tvarka bus patvirtinta atskiru dokumentu.
13. Nauji nariai į draugiją priimami pateikus raštišką prašymą Draugijos Tarybai. Taryba asmens prašymą dėl priėmimo į Draugiją turi apsvarstyti per 30 darbo dienų. Tarybos sprendimas priimti naują narį į Draugiją laikomas priimtu jei už jį balsavo daugiau kaip 2/3 Tarybos narių.
13.1. Tarybai priėmus sprendimą dėl narystės, asmuo turi sumokėti stojamąjį bei metinį nario mokesčius.
14. Narys norintis išstoti iš asociacijos parašo prašymą.
15. Narys gali būti pašalintas iš draugijos valdymo organų sprendimu dėl įstatų pažeidimo arba žalos padarymo Draugijos turtiniams ir neturtiniams interesams arba veikimo/neveikimo, dėl kurio galėjo tokia žala atsirasti. Sprendimą priima Draugijos Taryba balsų dauguma.

IV. Draugijos valdymas

15. Draugijos organai:
15.1 Konferencija, turinti visuotinio narių susirinkimo teisę;
15.2. Taryba;
15.3 Draugijos Pirmininkas ir jo Pavaduotojas;
15.4. Revizorius.
16. Aukščiausias Draugijos organas yra Konferencija, šaukiama kartą per metus – ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinė – esant būtinybei. Eilinę Konferenciją šaukia Taryba arba Pirmininkas; neeilinę Konferenciją turi teisę sušaukti Pirmininkas, Taryba arba ne mažiau kai 1/5 Draugijos narių.
16.1. Konferencija teisėta, kai joje atstovaujama 1/5 Draugijos narių. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Konferencijoje atstovaujama Draugijos narių.
16.2. Kiekvienas Draugijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje pats arba deleguoti savo balsą kitam Draugijos nariui ne ilgesniam nei metų terminui. Balsavimo teisės delegavimui surašomas laisvos formos dokumentas, kuriame privalomi šie duomenys: (1) delegato vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; (2) deleguojančio Draugijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas; ir (3) delegavimo dokumento surašymo data bei delegavimo terminas. Gali būti surašomas ir vienas dokumentas, kuriuo keli nariai deleguoja balsavimo teisę.
16.3. Kiekvienas Draugijos nariams atstovaujantis asmuo pagal delegavimą neturi teisės įgyti daugiau kaip dešimt balsų, įskaitant jo balsą.
16.4. Sprendimai Konferencijoje priimami balsų paprasta dauguma, išskyrus klausimus, nurodytus įstatų 16.6.1. ir 16.6.7. punktuose, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių balsų.
16.5. Konferencijai pirmininkauja Pirmininkas, o jam nesant Pavaduotojas arba Konferencijos išrinktas narys.
16.6. Konferencija:
16.6.1. Tvirtina ir keičia Draugijos įstatus;
16.6.2. Renka ir atšaukia Draugijos Pirmininką;
16.6.3. Renka ir atšaukia Draugijos Tarybą;
16.6.4. Renka ir atšaukia Revizorių;
16.6.5. Nustato Draugijos narių stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
16.6.6. Tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
16.6.7. Išklauso ir įvertina Pirmininko ir, jeigu atliktas, nepriklausomo audito ataskaitas;
16.6.8. Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
17. Draugijos kolegialus valdymo organas yra Taryba, renkama Konferencijoje dvejiems metams. Tarybą sudaro 5 nariai, įskaitant Pirmininką, kuris yra ir Tarybos pirmininkas. Renkant 4 (keturis) Tarybos narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu balsuojama tik už vienodą balsų skaičių surinkusius kandidatus.
17.1. Tarybos posėdžiai teisėti, jei dalyvauja daugiau nei pusė Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma; balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Draugijos Pirmininko balsas. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Esant reikalui Tarybos nutarimai gali būti priimami korespondentiniu balsavimu, elektroniniu paštu arba naudojant telekomunikacinį ryšį.
17.2. Pirmininkas ir daugiau nei pusė Tarybos narių turi teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį.
17.3. Draugijos Taryba:
17.3.1. Tvirtina Draugijos veiklos programas;
17.3.2. Sprendžia, kaip disponuoti Draugijos turtu;
17.3.3. Numato lėšų naudojimo tvarką;
17.3.4. Nustato Draugijos Pirmininko atlyginimą ir įgalioja vieną iš Tarybos narių pasirašyti sutartį, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis;
17.3.5. Renka Draugijos Pirmininko pavaduotoją;
17.3.6. Priima naujus Draugijos narius, šalina juos iš Draugijos;
17.3.7. Steigia, reorganizuoja bei likviduoja Draugijos struktūrinius padalinius, tvirtina jų nuostatus;
17.3.8. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir likvidavimo, skiria ir atšaukia jų vadovus, tvirtina įstatus;
17.3.9. Išklauso ir tvirtina Draugijos steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;
17.3.10. sprendžia kitus Draugijai svarbius klausimus.
18. Pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas, renkamas Konferencijoje penkerių metų laikotarpiui.
18.1. Draugijos pirmininkas:
18.1.1. Vadovauja Draugijos veiklai;
18.1.2. Atstovauja Draugijai teismuose, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su fiziniai ir juridiniais asmenimis;
18.1.3. Draugijos vardu Draugijai atidaro sąskaitas banko įstaigose;
sudaro visus įstatymų leidžiamus sandorius ir juos pasirašo, pasirašo Draugijos dokumentus, įgalioja atstovauti Draugiją;
18.1.4. Sudaro ir nutraukia darbo sutartis su samdomais darbuotojais, taiko jiems skatinimo priemones ir drausmines nuobaudas, nustato atlyginimus, tvirtina pareigybių aprašymus;
18.1.5. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Draugijos finansinę veiklą, disponuoja Draugijos turtu ir lėšomis;
18.1.6. Organizuoja Konferencijos ir Tarybos nustatytų konkrečių uždavinių vykdymą;
18.1.7. Tvarko Draugijos raštvedybą, archyvą ir apskaitą;
18.1.8. Parengia Draugijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją Konferencijai.
19. Pirmininko Pavaduotojas Pirmininko įgaliotas pasirašo sutartis ir kitus dokumentus, atstovauja Draugijai bei vykdo kitus pavedimus, nesant ar susirgus Pirmininkui laikinai perima Pirmininko funkcijas.

V. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.

20. Draugija gali steigti filialus bei atstovybes.
21. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
22. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Tarybos sprendimu.

VI. Draugijos įstatų keitimo tvarka.

23. Draugijos įstatus gali keisti tik Konferencija.
24. Draugijos įstatai keičiami ir pildomi ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių, Tarybos arba Pirmininko iniciatyva.
25. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

VII. Draugijos pertvarkymas ir pabaiga

25. Draugija gali būti pertvarkyta , reorganizuota ar likviduota tik Konferencijos sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Konferencijoje dalyvaujančių narių.
26. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

VIII. Lėšų ir pajamų naudojimo bei draugijos veiklos kontrolės tvarka.

27. Draugijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja Konferencijoje penkerių metų laikotarpiui išrinktas Revizorius.
28. Revizorius per 3 mėnesius po kalendorinių metų pabaigos parengia ir pateikia Konferencijai kiekvienų praėjusių  finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.
29. Draugijos revizorius bet kuriuo metu turi teisę patikrinti Draugijos buhalterinę apskaitą ir kitus Draugijos dokumentus bei turtą.
30. Konferencija ir Taryba turi teisę išrinkti nepriklausomo audito įmonę, kuri atliktų finansinį ar veiklos auditą.

Draugijos įstatai priimti.2007 m. spalio mėn. 20 d. Steigiamajame susirinkime.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Gintautas Paltanavičius